Zalecenia dla pacjentów

HISTORIA PLACÓWKI

HISTORIA KATOWICKIEGO SPECJALISTYCZNEGO
SZPITALA UROLOGICZNEGO

Katowice ul. Strzelecka 9 – miejsce to wielu osobom kojarzy się   funkcjonowaniem tu od lat Specjalistycznego Szpitala Urologicznego.

Do połowy lat 70-tych w miejscu tym funkcjonował Oddział Zakaźny Szpitala Miejskiego Nr 6 w Katowicach. Później został on zlikwidowany z uwagi na wybudowany w 1976 r. Pawilon Zakaźny Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie.

Na początku lat 80-tych na skutek konieczności przeprowadzenia kapitalnego remontu Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Katowicach przy ul. Warszawskiej 52 należało przenieść w  inne miejsce funkcjonujące w nim Oddziały - między innymi Oddział Urologiczny oraz I Katedrę i Klinikę Urologii Śląskiej Akademii Medycznej, kierowaną przez prof. J. Zielińskiego, działającą na bazie 50-ciu łóżek klinicznych od 1964 r. Wówczas Oddziałem Urologicznym w tym Szpitalu kierował dr hab. n. med. Adam Szkodny. To właśnie on był inicjatorem wybudowania nowej siedziby dla I Katedry i Kliniki Urologii oraz Oddziału Urologicznego w Katowicach przy ul. Strzeleckiej 9. Pomysł zyskał akceptację zarówno władz wojewódzkich jak i miejskich.

Około 1983 r. rozpoczęto budowę – postanowiono zaadoptować 3-kondygnacyjny budynek Oddziału Zakaźnego dla potrzeb Szpitala i połączyć go z nowo wybudowanym 5-kondygnacyjnym budynkiem w taki sposób, aby tworzyły one jedną bryłę.
Po zakończonej budowie w II połowie 1987 r. przeniesiono ze Szpitala Nr 2:

Jednoprofilowy Specjalistyczny Szpital Urologiczny liczący 93 łóżka rozpoczął swą działalność pod nazwą Szpital Miejski Nr 7 i wchodził w strukturę Zespołu Opieki Zdrowotnej dla miasta Katowic do 1992 r., a następnie w wyniku reorganizacji wszedł w strukturę Zakładu Opieki Zdrowotnej Lecznictwa Zamkniętego w Katowicach, gdzie funkcjonował do końca 1995 r.

Od chwili rozpoczęcia działalności Szpitala Miejskiego Nr 7 nadzór nad funkcjonowaniem Oddziału urologicznego sprawował prof. zw. dr hab. n. med. Adam Szkodny, który (po odejściu na emeryturę prof. J. Zielińskiego) od 1 września 1984 został kierownikiem I Katedry i Kliniki Urologii. Pełnił on również funkcję Lekarza Naczelnego Szpitala Miejskiego Nr 7 do dnia 30 września 1995 r. (kiedy to odszedł na emeryturę).

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 24 listopada 1995 r. o zmianie zakresu działania niektórych miast oraz miejskich strefach usług publicznych i przydzieleniem miastu Katowice prowadzenia zadań w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (lecznictwo ambulatoryjne) Rada Miasta Katowic uznała, iż nie jest w stanie prowadzić w dalszym ciągu zadania zleconego w zakresie lecznictwa zamkniętego i postanowiła wypowiedzieć Porozumienie z Wojewodą zawarte w dniu 14 maja 1993 r. Uznano jednak, iż w dobie przeprowadzanej restrukturyzacji służby zdrowia celowym będzie wyodrębnienie z ZOZ LZ dwóch Szpitali i przekształcenie ich w samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej.
Zmiana zasad funkcjonowania publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonych w formie jednostek lub zakładów budżetowych wynikająca z zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 18 maja 1995 r. w sprawie warunków, na jakich następuje przekazanie środków publicznych do samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej oraz sposobu kontroli ich wykorzystania, miała umożliwić wprowadzenie regulowanego rynku świadczeń zdrowotnych oraz powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych.
Wybrano do przekształcenia Szpital Miejski Nr 2 i Nr 7 z uwagi na fakt, iż w ostatnim dziesięcioleciu gmina Katowice zaangażowała znaczne środki finansowe zarówno w remont jednego, jak i w rozbudowę oraz wyposażenie drugiego Szpitala.
Inicjatorem wyodrębnienia i przekształcenia tych Szpitali był Dyrektor ZOZ Lecznictwa Zamkniętego – dr n. med. Wiesław Duda.
Podjęto niezbędne kroki do przekształcenia tych Szpitali. W oparciu o informację uzyskaną w dniu 4 grudnia 1995 r., iż decyzją Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej Szpitale te są przewidziane do objęcia pilotażem w I kwartale 1996 r. jako jednostki samodzielne, Rada Miejska Katowic podjęła niezbędne działania związane z przekształceniem tych Szpitali w jednostki samodzielne. W dniu 11 grudnia 1995 r. Rada Miejska Katowic podjęła Uchwałę Nr XXI/165/95 w sprawie przekształcenia publicznego zakładu opieki zdrowotnej – Szpital Nr 7 wchodzący w skład Zakładu Opieki Zdrowotnej Lecznictwa Zamkniętego w Katowicach w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej „Szpital im. E. Prof. Michałowskiego w Katowicach”.
Na mocy tej uchwały nowo powołany Szpital miał:

Wraz z podjętą Uchwałą zobowiązano Zarząd Miasta Katowice do wystąpienia do Wojewody Katowickiego w sprawie przekazania na własność gminy Katowice mienia państwowego będącego w użytkowaniu tego Szpitala z przeznaczeniem na fundusz założycielski.

Na stanowisko Dyrektora SPZOZ Szpitala im. Prof. E. Michałowskiego w Katowicach został powołany były Dyrektor ZOZ LZ w Katowicach – dr n. med. Wiesław Duda, lekarz urolog.

Uchwalony przez Radę Nadzorczą Szpitala w dniu 15 stycznia 1996 r. i zatwierdzony przez Zarząd Miasta w dniu 17 stycznia 1996 r. „Statut samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Szpital im. Prof. E. Michałowskiego w Katowicach” umożliwił zarejestrowanie Szpitala postanowieniem Sądu Rejestrowego w Katowicach w dniu 24 stycznia 1996 r. pod nazwą Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. Prof. E. Michałowskiego w Katowicach i tym samym uzyskał osobowość prawną. Szpital funkcjonował w tej formie do 30 sierpnia 2010 r.

W okresie od 1.01.1996 do kwietnia 2008 r. ordynatorem Oddziału Urologii, pełniąc jednocześnie funkcję Dyrektora Naczelnego bądź Z-cy Dyrektora ds. lecznictwa, był dr n. med. Wiesław Duda. W okresie od maja 2008 r. do 1 czerwca 2010 r. (od momentu rozpoczęcia likwidacji Szpitala) nadzór nad funkcjonowaniem Oddziału Urologii, pełniąc jednocześnie funkcję Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa, sprawował dr n. med. Jan Kawecki.

Jednym z pierwszych zadań Dyrektora nowo powołanego Szpitala było uregulowanie sprawy dalszego funkcjonowania I Katedry i Kliniki Urologii na bazie łóżek Szpitalnych z uwagi na fakt, iż poprzednie porozumienie straciło moc obowiązywania 30 września 1995 r. W wyniku rozmów prowadzonych ze Śląską Akademią Medyczną zawierano różne umowy, których efektem było funkcjonowanie I Katedry i Kliniki Urologii na bazie 25 łóżek SPZOZ Szpitala im. Prof. E. Michałowskiego do dnia 4 sierpnia 2001 r.

Dbając o wysoką jakość świadczonych usług medycznych postanowiono poddać się dobrowolnej, niezależnej ocenie wizytatorów z Centrum Monitorowania Jakości w Krakowie. W 2000 roku Szpital uzyskał status Szpitala Akredytowanego – Certyfikat nr 2000/13. Po roku poddano się ponownej ocenie przez wizytatorów i uzyskano pełną trzyletnią akredytację na okres od dnia 8 września 20011 r. do dnia 7 września 2004 r. Wychodząc naprzeciw wymaganiom Unii Europejskiej postanowiono uporządkować nie tylko sferę działalności podstawowej Szpitala, ale również i administrowanie oraz procesy zarządcze. W tym celu od marca 2004 roku rozpoczęto prace w zakresie wdrożenia systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy PN - EN ISO 9001:2001.

W dniach 27-29 października 2004 r. został przeprowadzony audyt certyfikujący Systemu Zarządzania Jakością i Szpital otrzymał Certyfikat z datą do dnia 21 listopada 2007 r. W okresie tym zostały przeprowadzone audyty nadzorcze w dniach 22 września 2005 r.06 listopada 2006 r.
Potwierdzeniem wykonywania świadczeń wysokiej jakości były przyznane Szpitalowi w latach ubiegłych dyplomy:

Od 1996 r. do 1998 r. Szpital świadczył usługi w ramach Kontraktu z Lekarzem Wojewódzkim reprezentującym Wojewodę Katowickiego.

Od roku 1999 Szpital świadczył usługi w ramach kontraktu z płatnikiem świadczeń zdrowotnych, na początku z Regionalnymi Kasami Chorych (Śląską, Małopolską i Branżową), następnie ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

22 grudnia 2009 r. Prezydent Miasta Katowice oraz Dyrektor SPZOZ Szpitala im. Prof. E. Michałowskiego w Katowicach ogłosili przetarg nieograniczony na:

W wyniku ogłoszonego przetargu wpłynęły trzy oferty. Wybrano ofertę firmy MED Holding S. A. z Katowic.
MED Holding S. A. zgodnie z wymogami przetargu utworzyła NZOZ, nadała mu statut i wpisała go 3 sierpnia 2010 r. do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego jako Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny im. Prof. E. Michałowskiego, z terminem rozpoczęcia działalności 1 września 2010 r.

Wprowadzenie w życie 15 kwietnia 2011 r. ustawy o działalności leczniczej spowodowało, iż spółka działa w formie podmiotu leczniczego z dwoma wyodrębnionymi przedsiębiorstwami. Dla lepszego zrozumienia przez ogół zainteresowanych zakresu prowadzonej działalności podmiot leczniczy używa nazwy: MED HOLDING S. A. prowadząca Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny im. Prof. E. Michałowskiego i Specjalistyczną Poradnię Urologiczną.

Dyrektorem nowo utworzonego NZOZ-u został dr n. med. Wiesław Duda, który pełnił tę funkcję do końca listopada 2014 r.

Celem realizacji p. 2 ogłoszonego przetargu w dniu 15 września 2011 r. wmurowano kamień węgielny pod budowę nowego obiektu funkcjonalnie połączonego z istniejącym Szpitalem.

Otwarcie nowo wybudowanego obiektu nastąpiło dnia 3 grudnia 2012 roku a przekazanie do dyspozycji pacjentów na przełomie 2012 i 2013 roku.

Zlokalizowano w nim:

1. Na parterze

2. Na pierwszym piętrze

3. Na drugim piętrze nowo wybudowanego obiektu (W połowie roku 2013 oddano do użytkowania i przekazano do dyspozycji pacjentów ):

W wyniku rokowań przetargu na nabycie nieruchomości starego budynku Szpitala, które odbyły się w dniu 23 września 2014 roku MED HOLDING S.A. stała się nabywcą ww. nieruchomości. Dnia 30 października 2014 roku podpisano stosowny Akt Notarialny.

Od grudnia 2014 r. Dyrektorem Szpitala pełniącym jednocześnie nadzór nad funkcjonowaniem Specjalistycznej Poradni Urologicznej jest dr n. med. Jan Kawecki.

Wprowadzanie nowatorskich i wysokospecjalistycznych procedur medycznych w zakresie urologii w znacznym stopniu wpłynęło na skrócenie okresu pobytu chorego w Szpitalu z 11,6 dnia (w 1995 r.) do 3-4 dni.

Przez cały okres funkcjonowania Szpitala, podejmowane są działania mające na celu poprawę infrastruktury obiektów Szpitalnych, doposażenie w najnowszą aparaturę i sprzęt medyczny, wprowadzanie nowych technik operacyjnych, a wszystko po to, by wypełnić Misję Szpitala, która brzmi: „Dobro chorego jest najwyższym prawem”.

Styczeń 2015 roku – placówka otrzymuje Certyfiakat „Szpital bez bólu”. Certyfiakt ten jest potwierdzeniem najwyższych standardów uśmierzania bólu pooperacyjnego.

sierpniu 2015 roku w wyniku wdrożenia w podmiocie systemów opartych na wymaganiach Normy PN – EN ISO 9001:2008 i Normy PN - EN ISO 14001:2004 oraz poddania się audytowi certyfikującemu na zgodność spełnienia wymagań z ww. normami, podmiot otrzymał stosowne certyfikaty.

listopadzie 2015 roku zlikwidowano Oddział Urologii Onkologicznej i tym samym w ramach Oddziału Urologii wyodrębniono dwa odcinki, tj.: Odcinek I Oddziału Urologii (zlokalizowany w budynku B) oraz Odcinek II i III Oddziału Urologii (zlokalizowany w budynku A).

listopadzie 2015 roku podmiot rozszerzył działalność o świadczenie usług zdrowotnych w zakresie służby medycyny pracy – 2 listopada 2015 roku roku nastąpiło otwarcie Poradni Medycyny Pracy.

Wrzesień 2016 roku – otwarcie w placówce Pracowni Nietrzymania Moczu. Pracownia powstała w naszej placówce w trosce o Pacjentów, których dotyczy problem nietrzymania moczu. W Pracowni Pacjenci mogą skorzystać z konsultacji fizjoterapeutycznej oraz
z programu terapeutycznego z wykorzystaniem nowoczesnej metody sEMG Biofeedback oraz elektromiografii funkcjonalnej w ocenie funkcji mięśni dna miednicy.

Czerwiec 2017 roku – placówka znalazła się w rankingu „Wprost” 2017 najlepszych Szpitali w Polsce, zajmując trzy „wysokie” miejsca:
- miejsce nr 2 - w kategorii: "Leczenie kamicy układu moczowego"
- miejsce nr 5 - w kategorii: " Małe zabiegi urologiczne"
- miejsce nr 8 - w kategorii: "Najlepsze Szpitale Urologiczne"

Styczeń 2018 roku – placówka otrzymuje Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia. Standardy świadczonych przez placówkę usług zostały wysoko ocenione przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, przyznając nam tym samym Certyfikat Akredytacyjny.
Certyfikat gwarantuje Pacjentom placówki zapewnienie bezpieczeństwa na najwyższym możliwym poziomie, poprzez eliminowanie wszelkich zagrożeń stosowanych w procedurach medycznych, efektywne zarządzanie placówką, a co za tym idzie stworzenia miejsca przyjaznemu Pacjentowi. Otrzymując Certyfikat placówka dołączyła do elitarnej grupy akredytowanych Szpitali !


Maj 2018 roku – placówka dokonuje recytyfikacji Certyfikat „ Szpital bez bólu”. Certyfikat ten jest świadectwem zapewniania dla Pacjentów placówki najwyższych standardów w zakresie uśmierzenia bólu pooperacyjnego. Przystępując do odnowienia Certyfikatu, palcówka musiała spełnić min.: następujące kryteria: przeszkolenie personelu na temat uśmierzania bólu pooperacyjnego, prowadzenie procesu monitorowania i rejestrowania nasilania bólu pooperacyjnego,
jak i kontrolę oraz eliminowanie działań niepożądanych w przypadku zastosowania leczenia, informowanie Pacjentów na temat dostępnych metod, rodzajów i środków pomocnych w uśmierzaniu bólu pooperacyjnego, prowadzenie dokumentacji dot. pomiaru bólu pooperacyjnego.

Maj 2018 roku - placówka znalazła się w rankingu „Wprost” 2018 najlepszych Szpitali w Polsce, zajmując aż pięć „wysokich” miejsc:
- miejsce nr 1 - w kategorii: "Zabiegi endoskopowe"
- miejsce nr 3 - w kategorii: " Leczenie kamicy układu moczowego"
- miejsce nr 5 - w kategorii: "Małe zabiegi urologiczne"
- miejsce nr 7 - w kategorii: "Najlepsze Szpitale"
- miejsce nr 9 - w kategorii: "Duże operacje urologiczne"