Zalecenia dla pacjentów

ŚWIADCZENIA KOMERCYJNE

PORADNIA NEUROLOGOPEDYCZNA

Profil działalności neurologopeda zajmuje się wczesną, kompleksową diagnozą, stymulacją i terapią mowy dzieci od wieku niemowlęcego, młodzieży, a także dorosłych.

W procesie terapii uwzględnia się ćwiczenia ogólnorozwojowe, do których zaliczamy następujące ćwiczenia: ćwiczenia sprawności motorycznej, ćwiczenia percepcji wzrokowej, ćwiczenia operacji myślowych (klasyfikowanie, szeregowanie, myślenia przyczynowo-skutkowego, relacyjnego, symbolicznego), ćwiczenia pamięci,ćwiczenia naśladownictwa.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Terapia logopedyczna dla dzieci i młodzieży


Na diagnozę i terapię zapraszamy pacjentów:

  • zagrożonych autyzmem,
  • z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, w tym pacjentów z zespołem Aspergera,
  • z zespołem Downa,
  • z rozszczepami wargi, podniebienia,
  • z wadą słuchu,
  • z niezakończonym i opóźnionym rozwojem mowy,
  • z alalią,
  • z afazją,
  • z wadami wymowy,
  • z problemami w płynności mowy, w tym jąkanie, zbyt szybkie tempo mowy,
  • z zaburzeniami słuchu fonematycznego,
  • z nieprawidłowym rozwojem mowy oraz z problemami w nauce czytania i pisania,

Terapia logopedyczna dla pacjentów z wadą słuchu:

  • ćwiczenia oddechowe (np. nauka prawidłowego toru oddechowego),
  • ćwiczenia głosowe (np. praca nad właściwą tonacją, prawidłowe brzmienie głosek),
  • ćwiczenia artykulacyjne (np. usprawnianie narządów mowy, wywołanie głosek, utrwalanie ich prawidłowej realizacji),
  • ćwiczenia leksykalne (np. opowiadanie historyjek obrazkowych, ilustracji),
  • ćwiczenia gramatyczne (rozumienie pytań np. kto?, co?, co robi?, gdzie?),
  • wczesną naukę czytania,
  • trening słuchowy w oparciu o program słuchowy „Słucham i uczę się mówić”.

Terapia logopedyczna dla osób dorosłych

Zapraszamy na indywidualne zajęcia logopedyczne dla osób dorosłych z zaburzeniami mowy powstałymi w wyniku:

  • Wylewu,
  • Udaru,
  • Wypadku,
  • Chorób otępiennych,
  • Innej choroby,
  • O nieznanej etiologii.

TERAPIA PEDAGOGICZNA

Profil działalności pedagoga ma na celu zapewnienie możliwości rozwoju umysłowego, emocjonalnego i społecznego, dzieciom i młodzieży za pomocą środków wychowawczych i dydaktycznych.

Terapia pedagogiczna dla dzieci i młodzieży


Na diagnozę i terapię zapraszamy pacjentów:

  • mających kłopoty z czytaniem, pisaniem, zapamiętywaniem, ortografią,
  • nielubiących się uczyć,
  • z problemami w nauce,
  • mających kłopoty z koncentracją uwagi,
  • cierpiących na nadpobudliwość psychoruchową,
  • zagrożone dysleksją i dyslektyczne,
  • z fobią szkolną,
  • borykające się z problemem nieakceptacji, odrzucenia przez grupę,
  • zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i substancji psychoaktywnych,
  • zagrożonych uzależnieniem od Internetu, gier inernetowych,
  • zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
  • mających inne problemy osobiste, szkolne, rodzinne.

Terapia pedagogiczna dla pacjentów z wadą słuchu

Zakres pracy pedagogicznej z dzieckiem z wadą słuchu podejmującemu naukę w szkole: korekta:

  • trudności w zachowaniu np. mała motywacja do nauki, trudności w adaptacji do nowych warunków w szkole lub przedszkolu,
  • trudności w nauce np. dysleksja, dysgrafia,
  • trudności społeczne np. konflikty rówieśnicze, problemy rodzinne,
  • trudności emocjonalne np. nieśmiałość, depresja, niskie poczucie własnej wartości, lęki.

Terapia pedagogiczna dla osób dorosłych

Zapraszamy na konsultacje indywidualne rodziców i opiekunów, dzieci i młodzieży:

  • Z trudnościami szkolnymi,
  • Wagarowaniem, ucieczkami z domu,
  • Będących w konflikcie z rodzicami, opiekunami,
  • Zagrożonych demoralizacją,
  • Mających inne problemy osobiste, szkolne, rodzinne,

CZEMU SŁUŻY TERAPIA RĘKI?

Terapia Ręki ma na celu usprawnianie tzw. małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców,
jak również dostarczania wrażeń dotykowych i poznawania dzięki nim różnych kształtów,
struktur materiałów oraz nabywanie umiejętności ich rozróżniania. Ale przede wszystkim służy do osiągnięcia samodzielności
w podstawowych czynnościach życia codziennego.

CEL TERAPII RĘKI

1. Wspomaganie precyzyjnych ruchów rąk
2. Poprawę umiejętności chwytu
3. Wyuczenie zdolności skupienia uwagi, patrzenia
4. Wzmacnianie koncentracji
5. Poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej
6. Przekraczanie linii środka ciała

  • dzieci niechętnie podejmujących czynności manualne (malowanie, lepienie z plasteliny, układanie drobnych przedmiotów),
  • dzieci mających problem z nauką czynności samoobsługi codziennej (ubieranie, wiązanie sznurowadeł, zapinanie guzików itp),
  • pacjentów mających wyraźnie obniżone lub podwyższone napięcie mięśniowe w obrębie kończyny górnej i obręczy barkowej,
  • pacjentów mających problem z koordynacją obu rąk podczas czynności manipulacyjnych,
  • osób wykonujących czynności wymagające dużej precyzji zbyt wolno lub za szybko i niedbale,
  • osób nie lubiących dotykać nowych i różnorodnych faktur,
  • osób, które dostarczają sobie dodatkowych doznań proprioceptywnych i domagają się zdecydowanego i mocnego ucisku dłoni np. siadają na własnych dłoniach, bardzo mocno zaciskają ręce na przedmiotach, uderzają rękami w przedmioty o ostrych i wyraźnych fakturach.

Dzięki starannie dobranym ćwiczeniom i masażom zwiększamy:

  • sprawność ruchową całej kończyny górnej,
  • sprawność manipulacyjną dłoni,
  • umiejętność chwytu,
  • koordynację pomiędzy dłońmi

W efekcie daje nam to dużą niezależność w czynnościach codziennej samoobsługi.

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH W PRACOWNI NEUROLOGOPEDYCZNEJ*

* CZAS TRWANIA DOBRANY INDYWIDUALNIE DO POTRZEB PACJENTA (rejestracja pacjentów co 30 minut).

KURS/ZAJĘCIA OGÓLNOROZWOJOWE DLA DZIECI:

 1. nauka szybkiego czytania
 2. szybkość czytania, a rozumienie treści
 3. nauka zapamiętywania
 4. wspieranie rozwoju logicznego myślenia
 5. ćwiczenia grafomotoryczne
 6. ćwiczenia orientacji w przestrzeni

Płatne 350 zł za miesiąc zajęć* – minimum 3 osoby maks 5 osób w grupie.

Czas trwania zajęć 60 minut.


Grupy wiekowe:

  • grupa I 6- 7 lat
  • grupa II 7 - 8 lat
  • grupa III 8-9 lat