Zalecenia dla pacjentów

ZAMÓWIENIA

Poniżej znajdują się aktualne zamówienia.

Zapytanie ofertowe z dnia 15.11.2018r.

Zamawiający:
MED Holding S.A.

Przedmiot zamówienia:

Dostawa sprzętu medycznego i informatycznego dla MED Holding S.A. Specjalistycznej Poradni Urologicznej w ramach projektu nr WND-RPSL.10.01.00-24-05GG/17-000 pn. „ Poprawa jakości i dostępności procedur onkologicznych w zakresie urologii w regionie Górnego Śląska w oparciu o Specjalistyczną Poradnię Urologiczną MED Holding S.A. w Katowicach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia.

Nr. sprawy: : ZP/UE-P/1/2018

Termin składania ofert: do 18.12.2018 do godz. 10:00

ZMIANA TERMINU: do 21.12.2018 do godz. 10:00

Załączniki:

Zapytanie ofertowe z dnia 26.10.2018r.

Zamawiający:
MED Holding S.A.

Przedmiot zamówienia:

Zakup i dostawa sprzętu medycznego dla MED Holding S.A. Szpitala Specjalistycznego im. prof. E. Michałowskiego w Katowicach w ramach projektu nr WND-RPSL.10.01.00-24-05HB/17-000 pn. „Podniesienie jakości i dostępności leczenia onkologicznego w Szpitalu Specjalistycznym im. prof. E. Michałowskiego w Katowicach poprzez zakup sprzętu do leczenia i diagnostyki chorób nowotworowych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia.

Nr. sprawy: ZP/UE-S/1/2018

Termin składania ofert: do 27.11.2018 do godz. 10:00

ZMIANA TERMINU: do 04.12.2018 do godz. 10:00

Załączniki: